The twenty-third Sunday of Trinity – November 13, 2022

Holy Trinity Church – Tom Mount